Felvételi követelmények angol nyelvből a haladó angol nyelvi képzésű osztályba jelentkező tanulók számára

- Főnevek és többes számuk (megszámlálható, megszámlálhatatlan)

- Melléknevek fokozása

- Some, any, no, both, a lot, much, many, (a) litle, (a) few

- Helyes szórendek (kijelentő, kérdő, tagadó) képzése (alanyi kérdés!)

- Elöljárószók (időkifejezésekben, vonzatos igékkel, melléknevekkel)

- Névmások: személyes, birtokos, visszaható

- Be going to

- Used to

 

Igeidők:

Simple Present

Simple Past

Simple Future

Present Continuous

Past Continuous

Present Perfect

 

Szenvedő szerkezet a     

Simple Present

Simple Past

Simple Future

Present Continuous

Present Perfect igeidőkben

 

Feltételes mellékmondatok (I-II. típusok)

Függő beszéd )kijelentés, kérdés, felszólítás) az alábbi igeidők alkalmazásával:

Simple Present       R    Simple Past

Present Continuous R    Past Continuous

Simple Future         R    Future-in-the-past (would)

"Ugye" kérdés

Segédigék: do, be, have, must, have to, can, could, may, should, will, would Infinitive, Gerund/Infinitive

Szituatív nyelvhasználat: meghívás, kérés, tanácsadás, útbaigazítás, javaslat, felajánlás, kínálás kifejezése

Szövegértési gyakorlat kérdések vagy "lyukas szöveg" segítségével

Rövid, összefüggő történet fogalmazása megadott témáról